Firma SOFIC Sp. z o.o.

realizuje projekty:


1. “Opracowanie projektu wzorniczego, dzięki któremu wdrożony zostanie nowy produkt: piwniczki sklepieniowe z zastosowaniem technologii budowy kadłubów statków”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 2.3.5 Design dla przedsiębiorców.

Okres realizacji projektu: od 01.01.2019 do 31.12.2019
Wartość kosztów kwalifikowanych projektu: 646 000,00 PLN
Wysokość wkładu Unii Europejskiej: 462 400,00 PLN

Cel projektu:
celem projektu jest wzrost wykorzystania w przedsiębiorstwie wzornictwa przemysłowego i implementacje w jego efekcie nowego produktu na rynek, którym będą piwniczki sklepieniowe.
Efekty projektu:
 • osiągnięcie założonego celu projektu;
 • doposażenie firmy o zasoby niezbędne zasoby produkcyjne;
 • podniesienie konkurencyjności firmy na krajowym i międzynarodowym rynku oraz zdobycie nowych, do chwili obecnej nie obsługiwanych;
 • podniesienie rentowności i wzrost przychodów;
 • wzrost kompetencji i doświadczenia w zakresie wzornictwa;
 • wzrost innowacyjności przedsiębiorstwa.
 • 2. “Opracowanie nowego kompozytowego laminatu na bazie materiałów pochodzących z recyklingu, do produkcji nowej linii piwniczek ogrodowych

  Numer wniosku o dofinansowanie: POIR.02.03.02-22-0060/20
  Fundusz: Europejski​​ Fundusz​​ Rozwoju ​​Regionalnego
  Program: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
  Oś​ Priorytetowa: 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności
  B+R+I
  Działanie: 3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw
  Poddziałanie: 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP
  Wartość​ projektu: 492 000.00 PLN
  Wartość​ wydatków kwalifikowanych: 400 000.00 PLN
  Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 340 000.00​ PLN

  Cele projektu


  Celem realizacji projektu jest wprowadzenie innowacji produktowej tj. nowego kompozytowego laminatu na bazie materiałów pochodzących z recyklingu do produkcji nowej linii piwniczek ogrodowych oraz w celu obniżenia kosztów wytworzenia dotychczasowych ziemianek. W rezultacie jego realizacji Wnioskodawca uzupełni aktualną ofertę produktową o nowy model piwniczek (spiral cellar) oraz zastosuje nowy materiał do budowy obecnie oferowanych w sprzedaży piwniczek sklepieniowych. Pozwoli to firmie obniżyć cenę gotowych produktów, a przez to uzyskać przewagę konkurencyjną na rynku.

  Planowane efekty

  Planowane do osiągnięcia rezultaty to głównie:
  1) opracowanie projektu i technologii produkcji nowego laminatu wraz z kalkulacją kosztów wdrożenia technologii i seryjnej produkcji,
  2) zwiększenie sprzedaży piwniczek poprzez pozyskanie nowych klientów i odbiorców rozwiązania (docelowo również zagranicznych),
  3) zbudowanie wizerunku Wnioskodawcy jako firmy przyjaznej środowisku i odpowiedzialnej społecznie.

  Osiągnięte zostaną następujące wskaźniki rezultatu projektu:


  1. Liczba wprowadzonych innowacji – wartość docelowa: 1;
  2. Liczba wprowadzonych innowacji produktowych [szt.] – wartość docelowa: 1.  Wdrożone zostały rezultaty projektu

  Od 31.07.2022 do produkcji piwniczek został wdrożony nowy kompozytowy laminat na bazie materiałów pochodzących z recyklingu