Regulamin

Niniejszy dokument określa warunki sprzedaży detalicznej dla umów zawieranych za pośrednictwem sklepu internetowego, w korespondencji, podczas rozmowy telefonicznej oraz w ramach innych obsługiwanych kanałów sprzedaży internetowej, prowadzonej przez SOFIC Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-288) przy ul. Politechnicznej 4/1a, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000573537, posiadająca numer identyfikacji podatkowej (NIP) 9571080445 i numer identyfikacyjny REGON 362405417, dalej zwana Sprzedającym.

Dla warunków sprzedaży detalicznej w sklepie stacjonarnym oraz sprzedaży hurtowej, zastosowanie mają inne dokumenty.

 

Oferta

Oferowane produkty zostały legalnie wprowadzone na rynek polski, są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, chyba że z oferty wynika inaczej (np. produkt jest drugiego gatunku, pochodzi z ekspozycji lub był krótkotrwale używany).

Produkt z oferty może być objęty gwarancją producenta w zakresie pełnym lub ograniczonym przy czym w przypadku objęcia nią towaru zakupionego przez konsumenta lub przedsiębiorcę na prawach konsumenta, nie może ona przewidywać mniej korzystnych warunków wymiany lub naprawy towaru, niż warunki przewidziane w ramach reklamacji konsumenckiej, o której mowa w art. 43d ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o Prawach konsumenta.

Okres obowiązywania gwarancji znajduje się w treści oferty, a szczegółowe zasady w treści karty gwarancyjnej.

Data dostępności produktu w ofercie jest szacowana i może ulec zmianie.

Cena produktu w ofercie jest wyrażona w złotych polskich, zawiera podatek VAT i nie obejmuje kosztu dostawy. Na cenę produktu mogą mieć wpływ działania marketingowe.

Zdjęcia produktu w ofercie przedstawiają jego faktyczny wygląd. W zależności od jakości ekranu i jego ustawień, kolorystyka zdjęć, a w szczególności intensywność kolorów i odcień, mogą różnić się od tych rzeczywistych.

Zamówienie

Zamówienie jest formą umowy zawieranej w języku polskim między Sprzedającym a Kupującym.

Kupującym może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która w dniu składania zamówienia, zapozna się z postanowieniami niniejszego dokumentu.

Złożenie zamówienia nie gwarantuje rezerwacji wybranych produktów - dopiero podjęcie realizacji zamówienia jest równoznaczne z potwierdzeniem ich dostępności.

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane, wskazane przez Kupującego podczas składania zamówienia, jako właściwe do dowodu zakupu.

Płatność

Udostępniane metody płatności za zamówienie to: przelew tradycyjny, przelew online. Wszystkie metody płatności są obsługiwane przez dostawców zewnętrznych.

Płatność regulowana jest w sposób wybrany przez Kupującego.

Dozwolona jest zmiana metody płatności na przelew tradycyjny lub gotówkę przy odbiorze. W przypadku pozostałych metod płatności potrzebne jest ponowne złożenie zamówienia.

Dostawa

Udostępniane metody dostawy zamówienia to: wysyłka, odbiór osobisty. Dostawa wysyłką jest obsługiwana przez Sprzedającego i firmy kurierskie.

Dostawa odbywa się w sposób wybrany przez Kupującego.

Dozwolona jest zmiana metody dostawy na inną, dowolną z udostępnianych.

Dostawa wysyłką może być płatna, a jej koszt naliczany jest jako koszt dostawy.

Realizacja

Zamówienie jest ważne 7 dni od jego złożenia. Jeśli w tym czasie konieczny do realizacji zamówienia kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, płatność nie zostanie uregulowana lub nie nastąpi odbiór osobisty, to zamówienie zostanie anulowane.

Czas realizacji zamówienia, w tym jego dostawy, wynosi od 2 do 10 tygodni z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, chyba że z oferty wynika inaczej (np. produkt ma określoną datę dostępności, jest robiony na zamówienie).

Odstąpienie od umowy

Kupujący może w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych poniżej.

Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia towaru w posiadanie przez Kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.

Kupujący może odstąpić od umowy, składając Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Odstąpienie od umowy może być złożone droga elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres skrzynki mailowej Sprzedającego info@piwniczki.pl. Sprzedający niezwłocznie prześle Kupującemu na jego adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Jeżeli Kupujący złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedający przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać. Czynność ta sprawia, że umowa uważana jest za niezawartą.

Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy, zwrócić Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru.

Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze towar od Kupującego, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

Inne koszty poniesione przez Kupującego (np. za skorzystanie z usługi opcjonalnej) nie podlegają zwrotowi.

Kupujący ma obowiązek zwrócić towar Sprzedającemu lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedającego do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedający zaproponował, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

Kupujący ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

 

.

Reklamacja

W razie braku zgodności towaru z umową Kupującemu przysługują uprawnienia określone w niniejszym rozdziale.

Sprzedający ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia towaru, istniał w chwili jego dostarczenia.

Sprzedający wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi wobec Kupującego niebędącego konsumentem zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego.

Sprzedający wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi wobec Kupującego niebędącego konsumentem zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego.

Złożenie reklamacji wymaga od Kupującego zgłoszenia korzystając z adresu email: info@piwniczki.pl

Niezbędnymi informacjami w zgłoszeniu są dane Kupującego (m.in. imię i nazwisko, nazwa organizacji, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefonu), numer dowodu zakupu (np. zamówienia, paragonu lub faktury), szczegółowy opis problemu wraz z datą jego wystąpienia i żądanie wobec Sprzedającego. Jeżeli otrzymane informacje nie będą wystarczające do rozpatrzenia reklamacji, to Sprzedający zwróci się do Kupującego o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie.

Sprzedający rozpatrzy reklamację niezwłocznie, w terminie do 14 dni liczonych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedającego we wspomnianym terminie oznacza, że reklamacja uważana jest za uzasadnioną.

Jeżeli towar jest niezgodny z umową, konsument może żądać jego naprawy lub wymiany.

Sprzedający może dokonać wymiany, gdy Kupujący żąda naprawy, lub Sprzedający może dokonać naprawy, gdy Kupujący żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedającego. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedającego, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.

Sprzedający dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedający został poinformowany przez Kupującego o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedający.

Kupujący zobowiązany jest udostępnić Sprzedającemu towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedający odbiera od Kupującego towar na swój koszt. W przypadku Kupującego nie będącego konsumentem koszt dostarczenia towaru ponosi Kupujący.

Jeżeli towar został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności towaru z umową, Sprzedający demontuje towar oraz montuje go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleca wykonanie tych czynności na swój koszt.

Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:

1) Sprzedający odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową;

2) Sprzedający nie doprowadził towaru do zgodności z umową;

3 brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że Sprzedający próbował doprowadzić towar do zgodności z umową;

4) brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w art. 43d ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o Prawach konsumenta,

5) z oświadczenia Sprzedającego lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego.

Sprzedający zwraca Kupującemu kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o obniżeniu ceny.

Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności towaru z umową jest nieistotny.

Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych towarów dostarczonych na podstawie umowy Kupujący może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych towarów, a także w odniesieniu do innych towarów nabytych przez Kupującego wraz z towarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Kupujący zgodził się zatrzymać wyłącznie towary zgodne z umową.

W razie odstąpienia od umowy Kupujący niezwłocznie zwraca towar Sprzedającemu na jego koszt. Sprzedający zwraca Kupującemu cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania.

Sprzedający dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 

 

Działając na podstawie art. 14 ust 1 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) uprzejmie informujemy, iż pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr Komisja Europejska udostępniła platformę internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platformę ODR). Informujemy, iż dla konsumentów w Polsce dostępne są następujące, pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: za pomocą miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej lub jednej z organizacji społecznych, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów np. Federacji Konsumentów. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych rzeczników konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej, właściwych organizacji społecznych oraz pod adresami dostępnymi na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 

Oceny i rekomendacje

Sprzedający udostępnia Kupującym system ocen i opinii zarówno w formie opisowej jak i graficznej, który służy do wymiany subiektywnych opinii o przebiegu zakupu, realizacji umowy oraz zakupionym produkcie.

Umieszczać oceny i opinie mogę wyłącznie zarejestrowani Kupujący posiadający aktywowane Konto użytkownika, którzy skorzystali z oferty zakupu produktów oferowanych przez Sprzedawcę.

Przez Konto użytkownika należy rozumieć zbiór informacji przechowywanych przez Sprzedającego w systemie informatycznym przedsiębiorstwa dotyczących danego Kupującego oraz składanych przez niego zamówień i zawieranych Umów Sprzedaży. Szczegółowe zasady zakładania, prowadzenia oraz likwidacji konta użytkownika zawiera polityka prywatności.

Ocena zawsze przyporządkowana jest do danego Konta oraz konkretnej umowy (zakupionego produktu). Kupujący ponosi odpowiedzialność za treści umieszczane w ocenach i odpowiedziach.

Treści ocen i odpowiedzi są informacjami jawnymi, dostępnymi dla wszystkich odwiedzających sklep internetowy.

Oceny i odpowiedzi powinny być zgodne z rzeczywistym przebiegiem sprzedaży i nie mogą zawierać:

  1. wulgaryzmów, treści obscenicznych, pornograficznych lub nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii,
  2. danych kontaktowych lub loginów Kupujących,
  3. adresów stron internetowych lub treści o charakterze reklamowym.

Niedozwolone jest uczestniczenie przez Kupującego w zakupie wyłącznie w celu wystawienia oceny (np. aby sztucznie zawyżyć lub zaniżyć wiarygodność Sprzedającego).

Kupujący ponoszą odpowiedzialność za treść swoich wypowiedzi w ramach opinii i ocen, które nie mogą naruszać obowiązujących przepisów prawa w tym praw podmiotów trzecich – w szczególności nie może mieć charakteru zniesławiającego, naruszać dóbr osobistych lub stanowić czynu nieuczciwej konkurencji.

Sprzedający nie ingeruje w treści ocen (opinii) i odpowiedzi, jednakże zastrzega sobie prawo do usunięcia lub zablokowania możliwości ich wystawienia w uzasadnionych przypadkach, gdy:

a.naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu;

b.treść oceny jednoznacznie wskazuje na pomyłkę co do jej typu;

c.treść oceny zawiera znaki, które powodują, że staje się ona nieczytelna, nie dotyczy to jednak znaków specjalnych właściwych dla języka, w którym wystawiona została ocena;

  1. stanowi kolejną opinię odnoszącą się do tego samego zakupionego produktu;
  2. jest w całości lub częściowo skopiowana od innych Kupujących, producenta opiniowanego produktu lub z innych dostępnych źródeł,

Sprzedający zastrzega sobie prawo do weryfikowania czy oceny i opinie zostały wystawione przez Kupującego, który w rzeczywiści uczestniczył w ocenianym (opiniowanym) zakupie i czy dotyczy ona rzeczywiście zakupionego przez niego produktu. W tym celu Sprzedający będzie porównywał historię dokonanych przez danego Kupującego posiadającego Konto użytkownika zakupów oraz zamieszczonych przez niego opinii (ocen). Opinie i oceny niespełniające powyższego wymogu będą usuwane przez Sprzedającego.

Postanowienia końcowe

Fragmenty niniejszego dokumentu znajdują się w informacjach prezentowanych przy ofertach dostępnych w obsługiwanych kanałach sprzedaży internetowej.

Informacje o przetwarzaniu danych znajdują się w innym dokumencie, zatytułowanym "Polityka prywatności".

Zmiany w niniejszym dokumencie stosowane są dla zamówień złożonych nie wcześniej niż w dniu ich wprowadzenia i w żaden sposób nie naruszają praw nabytych przez Kupującego przed dniem wejścia modyfikacji w życie. W związku z tym, nowa wersja dokumentu nie wymaga zapowiedzi.

Wersja z dnia 1 grudnia 2022 r.