Jesteśmy pewni, że pokochasz nasze piwniczki CoolCubby. Jeśli nie, masz 60 dni na ich oddanie. Nie ryzykuj i kup z możliwością zwrotu.

Regulamin akcji promocyjnej „Kochaj albo zwróć”

(obowiązuje od 25 maja 2020 r.)

Definicje:

Organizator Promocji (dalej zwany Organizatorem) - Sofic Sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Politechnicznej 4, 80-288 Gdańsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000573537.

Akcja Promocyjna (dalej zwana Promocją) – wydarzenie przygotowane i prowadzone przez Organizatora pod nazwą „Kochaj albo zwróć”, adresowane do klientów zainteresowanych nabyciem towarów oferowanych przez Organizatora, polegające na możliwości odstąpienia przez Uczestnika od zamówienia i zwrotu zakupionego towaru bez podania przyczyny, co będzie skutkowało zwrotem w całości uiszczonej uprzednio ceny zakupu towaru – na warunkach przewidzianych w niniejszym Regulaminie.

Produkt Promocyjny (dalej zwany Produkt Promocyjny) – wymienione poniżej produkty produkowane i dystrybuowane przez Organizatora:

- piwniczka CoolCubby Light z wyposażeniem dodatkowym w podstawowym pakiecie kolorystycznym

- piwniczka CoolCubby Standard z wyposażeniem dodatkowym w podstawowym pakiecie kolorystycznym

Promocją nie są objęte transport do klienta, montaż piwniczki u klienta, wykonanie dodatkowej izolacji oraz kotwiczenia piwniczki.

Wyposażenie dodatkowe – wyposażenie dodatkowo zakupione do piwniczki tj. oświetlenie poziome półek oraz stojaki na wino.

Podstawowy pakiet kolorystyczny – wewnętrzne ściany piwniczki w kolorze białym oraz półki w kolorze naturalnym pokryte bezbarwnym lakierem.

Uczestnik Promocji(dalej zwany Uczestnikiem) – pełnoletnia osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej związanej z zakupem, która jako klient Organizatora zakupi Produkt Promocyjny, biorąc tym samym dobrowolnie udział w Promocji oraz akceptując zasady Promocji przewidziane w niniejszym Regulaminie.

Regulamin Akcji (dalej zwany Regulaminem) – niniejszy regulamin, który określa zasady przeprowadzenia Akcji Promocyjnej pod nazwą „Kochaj albo zwróć”, prawa i obowiązki Organizatora oraz prawa i obowiązki Uczestnika.

1. Postanowienia wstępne.

1.1. Niniejszy regulamin określa zasady organizacji i prowadzenia Promocji ”Kochaj albo zwróć” przez Organizatora.

1.2. Promocja zostanie przeprowadzona na terenie Polski w terminie od 25.05.2020 do 25.05.2021 co oznacza, że transakcje objęte programem muszą być dokonywane na terytorium Polski (dostawa i montaż produktu dotyczy terytorium Polski).

1.3.Promocja jest skierowana do wszelkich potencjalnych klientów zainteresowanych nabyciem towarów oferowanych przez Organizatora w ramach Promocji.

1.4. Uczestnikiem Promocji może zostać jedynie osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej związanej z zakupem, która ukończyła 18 rok życia, posiada pełną zdolność do czynności prawnych, która w trakcie obowiązywania Promocji zakupi Produkt Promocyjny od Organizatora.

1.5. Udział w Promocji jest dobrowolny i oznacza wyrażenie przez Uczestnika zgody na warunki i zasady Promocji określone niniejszym Regulaminem.

1.7. Promocja obejmuje jedynie cenę zakupu Produktów Promocyjnych. Promocja nie obejmuje poniesionych przez Uczestnika kosztów dostawy zakupionego towaru oraz kosztów montażu.

1.8. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Promocji tylko jeden raz.

2. Zasady Akcji Promocyjnej.

2.1. Promocja skierowana jest do potencjalnych klientów Organizatora, którzy w okresie obowiązywania Promocji zakupią od Organizatora jeden z Produktów Promocyjnych.

2.2. Celem Promocji jest umożliwienie każdemu Uczestnikowi wypróbowanie jednego Produktu Promocyjnego z możliwością swobodnego zwrotu Produktu Promocyjnego poprzez odstąpienie od zamówienia bez podania przyczyny w ciągu 60 dni od dnia montażu, na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.

3. Zasady zwrotu Produktu Promocyjnego.

3.1. Promocją objęty jest Produkt Promocyjny, który w momencie zwrotu spełnia następujące warunki: - jest komplety (zostanie zwrócony z całym wyposażeniem, które zostało do niego dołączone), - nie posiada uszkodzeń wynikających z nienależytego stosowania przez użytkownika, co dotyczy również wyposażenia, - nie został zakupiony poprzez leasing. W przypadku niespełnienia powyższych warunków Organizator upoważniony jest do odmowy przyjęcia zgłoszenia zwrotu od Uczestnika.

3.2. Zgłoszenie chęci dokonania zwrotu należy wysłać drogą mailową na adres info@piwniczki.pl. Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz numer seryjny Produktu Promocyjnego. Organizator mailowo potwierdzi otrzymanie zgłoszenia zwrotu.

3.3. Uczestnik może dokonać zgłoszenia zwrotu Produktu Produkcyjnego w terminie do 60 dni od daty jego montażu.

3.4.Demontażu oraz transportu zwracanego Produktu Promocyjnego dokonuje Organizator. Termin zwrotu zakupionego produktu zostanie ustalony przez strony, z uwzględnieniem możliwości i dostępności Organizatora.

3.5. Koszt demontażu oraz transportu zwrotnego ponosi Organizator.

3.6. Zwrot równowartości kwoty stanowiącej cenę brutto zakupionego Produktu Promocyjnego wraz z wyposażeniem dodatkowym, widniejącej na fakturze, dokonywany jest za pomocą przelewu bankowego na to samo konto, z którego wykonana została płatność przez Uczestnika za dany Produkt Promocyjny. Zwrot nie obejmuje poniesionych przez Uczestnika kosztów dostawy zakupionego towaru oraz kosztów montażu.

3.7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności ani kosztów związanych ze zmienioną aranżacją miejsca po demontażu piwniczki. Miejsce po zdemontowanej piwniczce zostanie zasypane ziemią, która służyła do uformowania nasypu.

4. Reklamacje.

4.1. Uczestnik może zgłaszać swoje uwagi lub spostrzeżenia dotyczące Promocji drogą elektroniczną na adres: info@piwniczki.pl. W temacie wiadomości powinna znajdować się informacja, iż dotyczy ona reklamacji co do Promocji „Kochaj albo zwróć”. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko reklamującego oraz opis sytuacji stanowiącej podstawę reklamacji, w tym dokumentację zdjęciową, jeżeli jej załączenie byłoby pomocne dla rozpoznania reklamacji.

4.2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia otrzymania wiadomości e-mail. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana na adres poczty elektronicznej nadawcy, chyba że w reklamacji podany zostanie inny adres do korespondencji. Stanowisko Organizatora w sprawie rozpatrzenia reklamacji jest ostateczne.

4.3. W przypadku, gdy strony nie dojdą po polubownego rozwiązania zaistniałej sytuacji, wszelkie spory pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem będą rozpatrywane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.

5. Przetwarzanie danych osobowych.

5.1. Administratorem danych osobowych pozyskanych przy realizacji Promocji jest Organizator - Sofic Sp. z o. o., ul. Politechniczna 4/1A, 80-288 Gdańsk, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000573537.

5.2. Z Organizatorem jako administratorem danych osobowych można kontaktować się drogą pocztową na adres ul. Politechniczna 4/1A, 80-288 Gdańsk lub drogą mailową na adres info@sofic.pl.

5.3. Pełną informację na temat przetwarzania danych osobowych przez Organizatora znaleźć można na stronie: https://www.piwniczki.pl/polityka-prywatnosci/.

5.4. Przetwarzanie danych osobowych w związku z realizacją Promocji pozostaje ściśle powiązane z przetwarzaniem danych osobowych w związku ze skorzystaniem z usług oferowanych przez Organizatora, wobec czego odbywa się na zasadach właściwych dla klientów Organizatora, niezależnie od tego, czy dojdzie do skorzystania przez Uczestnika z możliwości zwrotu towaru.

5.5. Pozyskane dane osobowe mogą być udostępniane w niezbędnym zakresie innym podmiotom współdziałającym z Organizatorem przy świadczeniu usług, w tym między innymi np. służbom finansowym, obsłudze prawnej, obsłudze z zakresu IT, podwykonawcom, kurierom.

5.6. Pozyskane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego spoza UE i EOG oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie.

6. Postanowienia końcowe.

6.1. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej https://www.piwniczki.pl/kochaj-albo-zwroc/.

6.2 Regulamin może zostać zmieniony przez Organizatora w terminie wskazanym przez Organizatora, przy czym taka zmiana nie ma wpływu na uprawnienia nabyte przez Uczestników. Zmiana Regulaminu Promocji staje się skuteczna w terminie określonym przez Organizatora.

6.3. Każdorazowo, w przypadku zmian dokonanych w Regulaminie, Organizator powiadomi Uczestnika o dokonanych zmianach w Regulaminie poprzez udostępnienie na stronie internetowej Organizatora zmienionego Regulaminu albo za pomocą innych środków komunikacji np. poczty elektronicznej.

6.4. Organizator zastrzega sobie prawo zawieszenia, zakończenia lub wydłużenia Promocji w każdym czasie bez wskazania przyczyny, za uprzednim zawiadomieniem na stronie internetowej Organizatora Promocji. Zawiadomienie będzie miało miejsce minimum 30 dni przed planowanym zakończeniem Promocji.

6.7. We wszelkich kwestiach związanych z Promocją można kontaktować się z Organizatorem drogą pocztową na adres Sofic Sp. z o. o., ul. Politechniczna 4, 80-288 Gdańsk lub drogą mailową na adres info@piwniczki.pl.