POLITYKA PRYWATNOŚCI

I. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 1. Niniejsza Polityka Prywatności (zwaną dalej: „Polityką”) określa, w jaki sposób wykorzystujemy i przetwarzamy dane osobowe użytkowników strony internetowej (zwanych dalej: „Użytkownikami”) w związku z korzystaniem
  z naszej strony internetowej. Polityka zawiera także informacje o plikach cookie stosowanych na naszej stronie internetowej.
 2. Administratorem Twoich danych osobowych jest Sofic Sp. z o. o. ul. Politechniczna 4/1A, 80-288 Gdańsk, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod  nr KRS 0000573537, (dalej jako Spółka), email info@sofic.pl telefon 530 376 838 (zwany dalej: „Administratorem”).
 3. Podczas korzystania przez Użytkowników z naszej strony internetowej gromadzimy w szczególności adresy IP, adres URL, informacje o zachowaniach na stronie internetowej, kliknięcia w elementy strony internetowej, daty i godziny wejść na stronę internetową, nazwę dostawcy usług internetowych, informację o rodzaju systemu operacyjnego oraz o rodzaju i wersji przeglądarki Użytkownika.
 4. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu korzystania przez Użytkowników z pełnej funkcjonalności strony internetowej oraz prezentowania produktów i usług na stronie, a także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z korzystaniem ze strony internetowej Administratora lub przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika.

II. PRAWA UŻYTKOWNIKÓW ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH 

 1. Użytkownik ma prawo dostępu do przetwarzanych przez Administratora danych osobowych, które go dotyczą i otrzymania kopii przetwarzanych danych. 
 2. Użytkownik ma prawo żądania sprostowania (poprawienia, uzupełnienia) danych osobowych przetwarzanych przez Administratora, ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia.
 3. Użytkownik ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec wykorzystywania danych osobowych na cele ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. 
 4. Użytkownik ma prawo żądania przeniesienia danych, które przetwarza Administrator i których dostarczył mu Użytkownik, tj. otrzymania ich w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz prawo przesłania tych danych innemu administratorowi. Jeżeli jest to technicznie możliwe, Użytkownik ma prawo żądania, aby dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi.
 5. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Użytkownika narusza przepisy z zakresu ochrony danych osobowych. 
 6. W przypadku zaakceptowania przez Użytkownika stosowania na stronie plików cookie Użytkownik ma prawo cofnąć wyrażoną zgodę w dowolnym momencie.

III. PLIKI COOKIES

 1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze strony internetowej Administratora. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Administrator stosuje pliki cookies w celu umożliwienia Użytkownikowi korzystania z pełnego zakresu funkcjonalności strony internetowej oraz prezentowania produktów i usług Administratora na stronie. Pliki cookies w szczególności pozwalają w odpowiedni sposób wyświetlić stronę internetową na urządzeniu końcowym Użytkownika.
 3. Administrator stosuje dwa rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookie lub do czasu ich usunięcia. 
 4. W przypadku, gdy Użytkownik nie chce, aby pliki cookies były instalowane na urządzeniu końcowym, z którego korzysta, może nie wyrazić zgody na instalowanie plików cookies w następujący sposób:
 • w przeglądarce Internet Explorer należy wybrać z menu głównego pozycję „Narzędzia/Opcje internetowe”, a następnie w sekcji „Prywatność” zaznaczyć „Zaawansowane” i wyłączyć pliki cookie;
 • w przeglądarce Mozilla Firefox należy wybrać z menu pozycję “Narzędzia”, a następnie pozycję “Opcje” i określić poziom prywatności w sekcji “Prywatność”;
 • w przeglądarce Opera należy wybrać z menu pozycję “Narzędzia”, a następnie z pozycji “Preferencje” wybrać “Zaawansowane”, a potem “Ciasteczka”;
 • w przeglądarce Google Chrome należy  z menu po prawej stronie wybrać pozycję “Opcje”, a następnie “Dla zaawansowanych” oraz “Ustawienia plików cookie”;
 • w przeglądarce Safari należy w menu Ustawienia wybrać pozycję “Safari”, a następnie w sekcji „Prywatność i ochrona” wybrać “Blokuj cookie”.

Są to przykładowe typy przeglądarek. W większości przeglądarek tego typu informacje dotyczące plików cookies można znaleźć w menu “Narzędzia” lub “Opcje”. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na naszej stronie internetowej.


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Sofic sp. z o.o. informuje, że:

 • Administratorem Twoich danych osobowych jest Sofic Sp. z o. o. ul. Politechniczna 4/1A, 80-288 Gdańsk, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod  nr KRS 0000573537, (dalej jako Spółka), email info@sofic.pl telefon 530 376 838.
 • Dane osobowe wprowadzone przez Ciebie do formularza kontaktowego przetwarzane będą w celu realizacji kontaktu z nami i przygotowania dla Ciebie oferty handlowej.
 • Podstawą prawną przetwarzania danych umieszczonych w formularzu kontaktowym jest uzasadniony interes administratora (art. 6 pkt 1 lit. F) RODO), tj. możliwość udzielenia odpowiedzi oraz realizacji kontaktu z nami.
 • W przypadku danych osobowych zbieranych w celu przedstawienia oferty handlowej lub w innych celach marketingowych, Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie wyrażonej przez Ciebie uprzednio zgody tj. na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, w tym w szczególności w przypadku, gdy będziemy chcieli zachęcić Ciebie do skorzystania z naszych usług, zakupu naszych towarów lub przedstawić ofertę Spółki, a także gdy będziemy chcieli pochwalić się osiągnięciami w zakresie świadczonych usług.
 • Podanie danych osobowych w formularzu kontaktowym jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji kontaktu z nami i przygotowania oferty handlowej. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.
 • Twoje dane osobowe będą usunięte niezwłocznie po cofnięciu zgody na ich przetwarzanie, w przypadku danych, których przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, a w pozostałym zakresie do czasu niezbędnego dla ochrony Spółki przed ewentualnymi roszczeniami.
 • Odbiorcami Twoich danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Spółki lub inne osoby z którymi Spółka współpracuje lub którym powierza przetwarzanie danych osobowych, w tym osoby dbające o bezpieczeństwo i utrzymanie systemu teleinformatycznego, w którym przetwarzane są Twoje dane, które to osoby zobowiązane są do zachowania tajemnicy zawodowej.
 • Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, o ile ich dalsze przetwarzanie nie jest uzasadnione interesem Spółki. 
 • Masz prawo do tego, aby w dowolnym momencie cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Zgodę możesz cofnąć poprzez przesłanie informacji email na adres info@sofic.pl Operacje na Twoich danych osobowych przeprowadzone do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie pozostają w zgodzie z obowiązującym prawem.
 • Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych Ciebie dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 • Twoje dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 • Spółka nie podejmuje w oparciu o Twoje dane osobowe zautomatyzowanych decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.

Klauzula informacyjna Rekrutacja

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r., Sofic Sp. z o. o. ul. Politechniczna 4/1A, 80-288 Gdańsk, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod  nr KRS 0000573537, (dalej jako Spółka), informuje:

 • Administratorem Pana/Pani danych osobowych Sofic Sp. z o. o. ul. Politechniczna 4/1A, 80-288 Gdańsk, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod  nr KRS 0000573537, (dalej jako Spółka),
 • Adres do korespondencji: ul. Politechniczna 4/1A, 80-288 Gdańsk, telefon 530 376 838,
  email: info@sofic.pl
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w zw. z art. 221 kodeksu pracy.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane (przechowywane) przez okres niezbędny do zakończenia procesu rekrutacji, chyba że wyrazi Pan/Pani zgodę na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych dla celów kolejnych rekrutacji. 
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest ustawowym obowiązkiem w zakresie wskazania Pani/Pana imion i nazwiska, imion rodziców, daty urodzenia, miejsca zamieszkania (adresu do korespondenci), informacji o wykształceniu oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, na podstawie art. 221 § 1 kodeksu pracy. W pozostałym zakresie podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne.
 • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Spółki lub inne osoby działające z upoważnienia Spółki, do których zadań należy rekrutacja pracowników lub podmioty, którym Spółka powierzy przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, których podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 pkt f) RODO tj. uzasadniony interes Spółki.
 • Ma Pani/Pan prawo do tego, aby w dowolnym momencie cofnąć zgodę na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, których przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody. Operacje na Pani/Pana danych osobowych przeprowadzone do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie pozostają w zgodzie z obowiązującym prawem.
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 • Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 • Spółka nie podejmuje w oparciu o Pani/Pana dane osobowe zautomatyzowanych decyzji, w tym
  w oparciu o profilowanie.

Klauzula informacyjna dla Klientów Spółki

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.,

Sofic Sp. z o. o. ul. Politechniczna 4/1A, 80-288 Gdańsk, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod  nr KRS 0000573537 (dalej jako Spółka),

KTO JEST ADMINISTRATOREM PANI/PANA DANYCH OSOBOWYCH?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Sofic Sp. z o. o. ul. Politechniczna 4/1A, 80-288 Gdańsk, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod  nr KRS 0000573537 (dalej jako Spółka),

Adres do korespondencji: ul. Politechniczna 4/1A, 80-288 Gdańsk

Telefon, 530 376 838         E- mail: info@sofic.pl

DLACZEGO PRZETWARZAMY PANI/PANA DANE OSOBOWE?

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu: składania oferty
i prezentowania usług i produktów Spółki, realizacji zamówienia i sprzedaży usług
i produktów Spółki, w tym informowania o produktach Spółki, zawarcia i realizacji umowy o dzieło, umowy zlecenia lub innej umowy o współpracy zawartej ze Spółką, rozliczenia (wystawienia faktury VAT) rozwiązania lub zmiany zawartej ze Spółką w/w umowy, monitorowania wykonywania zlecenia lub wdrożenia produktu oraz wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze związanych z obsługą zawartej z  Panią/Panem umowy.

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH?

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:

art. 6 ust. 1 pkt b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, w zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne dla zawarcia i realizacji umowy zawartej ze Spółką;

 1. art. 6 ust. 1 pkt c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w zw. z art. 74 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. 2018.395 tj. z dnia 20 lutego 2018 roku) w zakresie w jakim przetwarzanie danych jest niezbędne dla wykonania obowiązków ustawowych związanych z rozliczeniem umów, księgowaniem i przechowywaniem dokumentacji rachunkowo-księgowej, 
 2. art. 6 ust. 1 pkt f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub ochrony przed roszczeniami, jak również w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomości email z zapytaniami przesyłane do Spółki od osób, z którymi Spółka nie zawarła jeszcze umowy o dzieło, umowy zlecenia lub innej umowy o współpracy ze Spółką.

PRZEZ JAKI OKRES BĘDĄ PRZETWARZANE PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Dane osobowe będą przetwarzane (przechowywane) przez okres 5 lat licząc od końca danego roku obrotowego w odniesieniu do danych zawartych w dokumentach księgowych, których obowiązek przechowywania spoczywa na Spółce na mocy art. 74 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. 2018.395 t.j. z dnia 20 lutego 2018 roku), a w zakresie pozostałych danych przez czas niezbędny dla realizacji wskazanych wyżej celów przetwarzania lub w okresie 3 lat od dnia zakończenia roku kalendarzowego, w którym doszło do wykonania, wygaśnięcia lub rozwiązania umowy.

Po upływie tych okresów materiały, dokumenty lub inne nośniki, które zawierają Pani/Pana dane osobowe, podlegają zniszczeniu.

CZY MUSI PANI/PAN PODAWAĆ SWOJE DANE OSOBOWE?

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jednak w przypadku nie podania danych osobowych niezbędnych do realizacji umowy, nie będzie możliwe zawarcie i realizacja umowy.

KTO BĘDZIE ODBIORCĄ PANI/PANA DANYCH OSOBOWYCH?

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Spółki lub inne osoby, z którymi Spółka współpracuje w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, osoby odpowiedzialne za utrzymanie systemów informatycznych i wsparcie informatyczne, w tym podmioty odpowiedzialne za oprogramowanie Microsoft, Google Drive, osoby wdrażające produkty lub monitorujące wykonanie umowy zawartej ze Spółką, upoważnione podmioty świadczące obsługę księgowo – kadrową.

CZY MA PANI/PAN MA PRAWO DOSTĘPU DO SWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Posiada Pani/Pan prawo: 

 • do dostępu do treści swoich danych 
 • do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych
 • do przenoszenia danych
 • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, chyba że dalsze przetwarzanie danych osobowych jest konieczne z uwagi na prawnie uzasadniony interes Administratora. 

CZY MOŻE PANI/PAN NIE WYRAZIĆ ZGODY NA PRZETWARZANIE SWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

 • Dane osobowe przetwarzane są bez konieczności uzyskania Pana/Pani zgody, w związku z realizacją zawartej ze Spółką zawarcia umowy o dzieło, umowy zlecenia lub innej umowy o współpracy ze Spółką.
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych

CZY PANI/PANA DANE BĘDĄ PRZEKAZYWANE DO PAŃSTWA TRZECIEGO?

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnianie wyłącznie organom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.

CZY W OPARCIU O PANI/PANA DANE OSOBOWE BĘDĄ PODEJMOWANE ZAUTOMATYZOWANE DECYZJE?

Spółka nie podejmuje w oparciu o Pani/Pana dane osobowe zautomatyzowanych decyzji (tj. decyzji bez istotnego udziału człowieka), w tym Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.


Klauzula informacyjna dla Zewnętrznych Dostawców Usług

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Sofic Sp. z o. o. ul. Politechniczna 4/1A, 80-288 Gdańsk, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod  nr KRS 0000573537, (dalej jako Spółka), informuje, że:

 • Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Sofic Sp. z o. o. ul. Politechniczna 4/1A, 80-288 Gdańsk, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod  nr KRS 0000573537 (dalej jako Spółka), e-mail info@sofic.pl telefon 530 376 838 
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji, w tym rozliczenia, rozwiązania lub zmiany zawartej ze Spółką umowy. 
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:

art. 6 ust. 1 pkt b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, w zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne dla realizacji umowy;

art. 6 ust. 1 pkt c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w zw. z art. 74 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. 2018.395 tj. z dnia 20 lutego 2018 roku) w zakresie w jakim przetwarzanie danych jest niezbędne dla wykonania obowiązków ustawowych związanych z rozliczeniem umów, księgowaniem i przechowywaniem dokumentacji rachunkowo-księgowej, 

art. 6 ust. 1 pkt f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub ochrony przed roszczeniami, jak również w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomości email przesyłane do Spółki od osób, z którymi Spółka nie zawarła jeszcze umowy o świadczenie usług lub dostawę towarów. 

 • Dane osobowe będą przetwarzane (przechowywane) przez okres 5 lat licząc od końca danego roku obrotowego w odniesieniu do danych zawartych w dokumentach księgowych, których obowiązek przechowywania spoczywa na Spółce na mocy art. 74 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. 2018.395 t.j. z dnia 20 lutego 2018 roku), a w zakresie pozostałych danych przez czas niezbędny dla realizacji wskazanych wyżej celów przetwarzania lub w okresie 3 lat od dnia zakończenia roku kalendarzowego, w którym doszło do wykonania, wygaśnięcia lub rozwiązania umowy.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jednak w przypadku nie podania danych osobowych niezbędnych do realizacji umowy, nie będzie możliwe zawarcie i realizacja umowy.
 • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Spółki lub inne osoby, z którymi Spółka współpracuje w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, osoby odpowiedzialne za utrzymanie systemów informatycznych i wsparcie informatyczne. 
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO, o ile Spółka nie będzie miał prawnie uzasadnionego interesu w dalszym przetwarzaniu tych danych.
 • Dane osobowe przetwarzane są bez konieczności uzyskania Pana/Pani zgody, w związku z realizacją zawartej ze Spółką umowy. 
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych lub przepisy prawa krajowego.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 • Spółka nie podejmuje w oparciu o Pani/Pana dane osobowe decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.